ท่านอยากให้เทศบาลตำบลป่าซางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ 28 คน 32.18 %
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน 19 คน 21.84 %
ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมด้านกีฬา 17 คน 19.54 %
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลป่าซาง 23 คน 26.44 %
   
   
โหวต 87 คน

ปิดหน้านี้