ท่านอยากให้เทศบาลตำบลป่าซางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ 27 คน 33.75 %
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน 18 คน 22.5 %
ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมด้านกีฬา 16 คน 20 %
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลป่าซาง 19 คน 23.75 %
   
   
โหวต 80 คน

ปิดหน้านี้