Untitled Document

เทศบาลตำบลป่าซาง

Pa Sang Subdistrict Municipality

อ.แม่จัน จ.เชียงราย | www.pasangmaechan.com

มุ่งพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
 2. - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 3. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / 2566
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 / 2566
 5. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 4 / 2566
 6. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2566
 7. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566
 8. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5พ.ศ.2564
 9. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564
 10. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
 11. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564
 12. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 13. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564
 14. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 15. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 16. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 / 2566
 17. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 / 2566
 18. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 / 2566
 19. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566
 20. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เปลี่ยนแปลง 2) 2565
 21. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เพิ่มเติม 2) 2565
 22. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 23. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงาน
 1. - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 2. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 3. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 4. - ประจำปี 2566
 5. - ประจำปี 2565
 6. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
 2. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
 2. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 3. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการปฏิบัติงาน ในการยืมทรัพย์สินของเทศบาล
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 3. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2565
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 2. - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 3. - การพัฒนาบุคลากร
 4. - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 5. - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - คำสั่ง
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง ใสสะอาด 2566 และของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 1. - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง 2567
 2. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
 3. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 4. - กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
12.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 3. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
18.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 1. - ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 2. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลป่าซาง
19.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
20.งานกิจการงานสภาเทศบาล
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565
 1. - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
 1. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
 
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเตาเผาขยะเพื่อติดตั้งในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องสกัดคอนกรีต) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(สว่านกระแทกไร้สาย) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(ปั้มลม) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 7270 ชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ และวัสดุไฟฟ้าสำรองไว้ใช้งานภายในตำบลป่าซาง และสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง (กรณีจัดทำเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๘๙๑๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อมู่ลี่และผ้าม่านโปร่งแสง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระจกส่องทางโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว แบบมีหมวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำปฏิทิน พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุกลาง เทศบาลตำบลป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ผู้บริหาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ำชำรุด ทาสีสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง และจัดทำป้ายคำเตือนต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิกรัม ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่อง Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA) กองสาธารณะสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ ซอย 9 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเตาเผาขยะมูลฝอย ตามโครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง ติดตั้งพื้นที่ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเตาเผาขยะมูลฝอย ตามโครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง ติดตั้งพื้นที่ บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๖ และบ้านสันคือ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(มู่ลี่ปรับแสง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บก 9933 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ที่ชำรุด ของรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40 - 0157 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 และบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านปางปูเลย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(มู่ลี่ปรับแสง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบลป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหญ้าพร้อมบริการปลูกหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงสะพานข้ามลำเหมืองกลาง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. (บ้านหัวสะพาน) และขยายผิวจราจร บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองใหม่ พร้อมราวกันตก บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 e-bidding

จ้างโครงการขุดลอกลำเหมิืองกลางบ้าน บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาติดตั้งปลั๊กพร้อมเดินสายไฟฟ้าและย้ายพร้อมติดตั้งจอ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) ห้องบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถเครนติดกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๘๙๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อมู่ลี่(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำน้ำแม่เปิน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำคีน้อย จุดที่ 1 บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเตาเผาขยะ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 e-bidding

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาและศพด. 4 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 e-bidding

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจรติดผนัง ๓ ใบพัด ขนาด ๑๘ นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างทางน้ำล้นลำเหมืองใหม่ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่สลอง บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขลว ๙๗๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมตลิ่งหนองน้ำ ซอย 1 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการขุดลอกลำน้ำแม่สลอง บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 , 14 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบัา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเตาเผาขยะ ติดตั้งบริเวณหมู่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 ตามโครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมคันน้ำล้น บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๙๒๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงตามสาย โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายนายบุญเป็ง บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขนหินคลุก ตามรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำคีน้อย จุดที่ ๒ บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำเหมืองป่ายาง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้ายทำเนียบฝ่ายนิติบัญัญัติและป้ายบอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงกล่องควบคุมแรงดันหอถังน้ำ เทศบาลตำบลป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านบังตาชนิดบานเกล็ด (มูลี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเตาเผาขยะมูลฝอย ติดตั้งในพื้นที่บ้านร่องคี หมู่ที่ ๑ ตามโครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขนย้ายดินหินคลุก ตามรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 7270 ชร พร้อมบริการเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับพื้นที่และถมดิน พร้อมปลูกหญ้านวลน้อยบริเวณหน้าขอบรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมระบบสูบน้ำประปา (จากหอถังเก็บน้ำใส ขึ้นสู่ หอถังเก็บน้ำสูง) เพื่อใช้ในสำนักงาน ทต.ป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมชุดไฟไซเรนพร้อมอุปกรณ์สายไฟ รถทะเบียน ๘๑-๘๙๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการเย็บหุ้มเบาะรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0157 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โตีะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก (กองการศึกษา)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 กองการศึกษา

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) เพืิ่อใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนหนองย่าเล็ก บ้านหใม่พัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดทำ ป้ายพลาสวู๊ด เทศบาลตำบลป่าซางยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าซางยินดีต้อนรับ

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง(ศพด.ทต.ป่าซาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 3 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 4 บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบประปาบาดาล (หลังหอประชุม) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๔๘๕๙ ชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการวางท่อ คสล.ซอย 4 หลังวัด เชื่อม ซอย 7 บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๑-๘๙๑๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายชื่อหมู่บ้าน จำนวน 17 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองและต้านยาเสพติด (ป่าซางเกมส์ ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน 8 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองและต้านยาเสพติด (ป่าซางเกมส์ ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอยคู่(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บม ๒๑๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาตกแต่ง บริการวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมรื้อถอน ทำความสะอาด และจัดสถานที่แข่งขัน จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองและต้านยาเสพติด (ป่าซางเกมส์ ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเสิ้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองและต้านยาเสพติด (ป่าซางเกมส์ ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร(งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1252 เชียงราย ตามรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อพันธุ์ปลา โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำซุ้มนิทรรศการของดีบ้านฉัน(ของดีตำบลป่าซาง) ตลอดจนการดูแล และจัดเก็บซุ้ม โครงการร่วมจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง 1 ระบบ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง 1 ระบบ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) รถยนต์นั่งส่วนกลางทะเบียน กค 9275 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อไฟไซเรนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บม 2181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2100359 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น