Untitled Document

เทศบาลตำบลป่าซาง

Pa Sang Subdistrict Municipality

อ.แม่จัน จ.เชียงราย | www.pasangmaechan.com

มุ่งพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 / 2566
 2. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 / 2566
 3. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 / 2566
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566
 5. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เปลี่ยนแปลง 2) 2565
 6. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เพิ่มเติม 2) 2565
 7. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 8. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 9. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 10. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 11. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงาน
 1. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 2. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 3. - ประจำปี 2566
 4. - ประจำปี 2565
 5. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
 2. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2564
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการปฏิบัติงาน ในการยืมทรัพย์สินของเทศบาล
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 3. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2564
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 2. - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 3. - การพัฒนาบุคลากร
 4. - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 5. - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - คำสั่ง
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง ใสสะอาด 2566 และของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 1. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 2. - กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
12.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 3. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
18.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 1. - ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 2. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลป่าซาง
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
19.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔
  การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราฃกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการขออนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง (ฉบับที่...) พ.ศ. .....
  ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาร 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน เพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ลดภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบบที่ 3)
  การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
  ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องประกาศการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ 2566
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่
  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จัดกิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าซาง
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน (นส3ก) พ.ศ.2566
  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน (โฉนด) พ.ศ.2566
  ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
  ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน(แก้ไข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วุตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน(ฉบับที่..)พ.ศ....... กรมการปกครองจึงดำเนินการรับฟังคิดเห็นผ่านระบบกลา
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
  ขอชี้แจงการวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำ กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า
  ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีย้ายภูมิลำเนา)
  ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง
  เทศบาลตำบลป่าซาง กำหนดวันจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2565 ใน 14 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-9 ก.ย. นี้
  ประกาศ เปลียนแปลงรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ รายงานของผู้สอบบัญชี
  ตารางออกประชาคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซางเเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .....
  คำนวนต้นทุนในการจัดเก็บขยะ
  ตารางประชาคม การแสดงความคิดเห็น เรื่อง การจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ......
  แบบฟอร์มการรับฟังความเห็นของประชาชน
  ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง
  ร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ร่างทีโออาร์หนองย่าเล็ก
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายงานผลการดำเนินงานในงวด 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

 

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2077667 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น