Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 2. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 3. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
 1. - ประจำปี 2565
 2. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2564
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2563
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2564
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - หลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงาน
 2. - หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร
 3. - หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร, การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและและการให้คุณให้โทษแล้วสร้างขวัญกำลังใจ
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - คำสั่ง
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 61-64
16.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  ประชาสัมพันธ์ร่างทีโออาร์หนองย่าเล็ก
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายงานผลการดำเนินงานในงวด 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
  รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ2561 มาตร 72
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานผลการดำเนินงานทุกงวด 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศบัญชีรายการทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565
  รายงานผลการดำเนินงานทุกงวด 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4)
  รายงานผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน(ไตรมาสที่ 2) งวดเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบ e-Social Welfare ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลป่าซาง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แจ้งประชาสัมพันธ์ทางเทศบาลตำบลป่าซางจะจัดโครงการอบรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลป่าซาง
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม) ฉบับที่2 พ.ศ. 2564
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ควบคุมที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ พ.ศ. 2564
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอง สตง.
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (กองคลัง)
  รายงานผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน(ไตรมาสที่ 3) งวดเดือนตุลาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน(ไตรมาสที่ 1) งวดเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564
  ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของท่าน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ปฏิทิน กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  จดหมายข่าว การแจ้งหมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
  รายงานผลการดำเนินงานทุกงวด 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  "ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล "พร้อมใจ ไปเลือกตั้ง" ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท
  ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง
  ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
  จดหมายข่าว งานพัฒนารายได้ กองคลัง (อัตราภาษีป้ายใหม่)
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
  ขอให้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง นอกพื้นที่
  ขอให้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง ม.11
  ขอให้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง ม.15
  ขอให้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง ม.14
  ขอให้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง ม.13
  ขอให้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง ม.12
  ขอให้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง ม.10
  ขอให้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง ม.9
  ขอให้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครอง ม.8

 

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2055991 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft