Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 2. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 3. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
 1. - ประจำปี 2565
 2. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2564
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2563
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2564
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - หลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงาน
 2. - หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร
 3. - หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร, การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและและการให้คุณให้โทษแล้วสร้างขวัญกำลังใจ
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - คำสั่ง
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 61-64
16.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าซาง จัดโครงการความคุมโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้แก่ผู้นำหมู่บ้าน 08/07/2565
[19 ก.ค. 2565] 9 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 01 ก.ค. 65 บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
[1 ก.ค. 2565] 8 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 30 มิ.ย. 65 บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
[1 ก.ค. 2565] 10 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 29 มิ.ย. 65 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11
[29 มิ.ย. 2565] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 28 มิ.ย. 65 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
[28 มิ.ย. 2565] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 27 มิ.ย. 65 บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 และ โซนหนองป่าตึง ม.6
[27 มิ.ย. 2565] 10 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 24 มิ.ย. 65 บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 และ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
[24 มิ.ย. 2565] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 23 มิ.ย. 65 บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
[23 มิ.ย. 2565] 18 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 22 มิ.ย. 65 บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
[22 มิ.ย. 2565] 9 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 21 มิ.ย. 65 บ้านร่องคี หมู่ที่ 1
[21 มิ.ย. 2565] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 20 มิ.ย. 65 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
[20 มิ.ย. 2565] 11 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 17 มิ.ย. 65 บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 และโซนบ้านก้าหลัง
[17 มิ.ย. 2565] 18 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 16 มิ.ย. 65 บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
[16 มิ.ย. 2565] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 15 มิ.ย. 65 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4
[15 มิ.ย. 2565] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 14 มิ.ย. 65 บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15
[14 มิ.ย. 2565] 10 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 13 มิ.ย. 65 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
[13 มิ.ย. 2565] 8 รูป


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง มอบหมายให้นายณัฐพัฒน์ กมลภพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลป่าซาง ใน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 และบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
[3 พ.ค. 2565] 5 รูป


วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสิริพร ขะขอม รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองคลังและกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 พร้อมมอบป้ายแก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลป่าซาง ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทั้งนี้ ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าซาง ได้รับเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะจากประชาชนเพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น เทศบาลตำบลป่าซาง โดยกองคลัง ได้กำหนดตารางการออกไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2565 จากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ช่วงระหว่างวันที่ 7-22 เมษายน 2565 ใน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 และหมู่ที่ 15 พร้อมส่งมอบป้ายให้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ
[7 เม.ย. 2565] 22 รูป
 


วันที่ 1 เมษายน 2565 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลป่าซาง (ศปก.ต.ป่าซาง) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่พัฒนา (รพ.สต.ใหม่พัฒนา) เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 หน่วยฉีด รพ.สต.ใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ให้แก่กลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลป่าซางและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลป่าซาง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการ รวมจำนวน 236 คน ในโอกาสนี้ นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ขณะที่นางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย ได้นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูลและข้าวสารบรรจุถุงมามอบให้แก่ประชาชนตำบลป่าซาง โดยมีนางสิริพร ขะขอม รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและอสม. เป็นตัวแทนรับมอบ
[5 เม.ย. 2565] 7 รูป


ประมวลภาพการ ตรวจ ATK เชิงรุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สลอง จาก โรคระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง ภายใต้การบริหารงานโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมกับ รพ.สต.ใหม่พัฒนา ตรวจ ATK เชิงรุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สลอง จาก โรคระบาด โควิด-19 จำนวน 52 ราย รวมทั้งคุณครู ผลเป็นลบ ทั้ง 52 ราย ในวันที่ 25 มีนาคม 2565
[28 มี.ค. 2565] 10 รูป


วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2565 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลป่าซาง ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าซาง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
[24 มี.ค. 2565] 5 รูป
 


ประมวลภาพการ ตรวจ ATK เชิงรุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าห้า จาก โรคระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง ภายใต้การบริหารงานโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าซาง ตรวจ ATK เชิงรุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าห้า จาก โรคระบาด โควิด-19 จำนวน 17 ราย ผลเป็นลบ ทั้ง 17 ราย ในวันที่ 24 มีนาคม 2565
[24 มี.ค. 2565] 5 รูป


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง (กปท.ป่าซาง) ประชุมพิจารณาโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 29 โครงการ โดยมีนายโชคเอก พาณิชญากิจ ประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นประธานในการเปิดประชุม /////( วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเณฑ์ในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2561 และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )
[22 มี.ค. 2565] 20 รูป


วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทัศสุ ปลัดอำเภอแม่จันในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบลป่าซาง (ศปก.ต.ป่าซาง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบลป่าซาง เพื่อกำกับ ดูแล ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง นางสมจิตร จาอินต๊ะ ผอ.รพ.สต.พระราชทาน นายกสิณพจน์ ฟูเจริญกัลยา ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
[22 มี.ค. 2565] 7 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง ภายใต้การบริหารงานโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมกับ รพ.สต.ใหม่พัฒนา ตรวจ ATK เชิงรุก ศพด.แม่สลอง จาก โรคระบาด โควิด-19 จำนวน 16 ราย แยกเป็นเด็กเล็ก 13 ราย ครู 2 ราย และ แม่บ้าน 1 ราย ผลเป็น ลบ ทั้งหมด ในวันที่ 07 มีนาคม 2565
[8 มี.ค. 2565] 12 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง กำหนดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1,2,3 ร่วมกับ รพ.สต.ใหม่พัฒนา รพ.สต.พระราชทาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าซาง ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. มีจำนวนผู้รับบริการ ทั้งหมด 466 ราย ในวันที่ 4 มีนาคม 2565
[7 มี.ค. 2565] 7 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ นายณัฐพัฒน์ กมลภพ หัวหน้าฝ่ายกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว จำนวน 15 ชุด มี หมู่ 15 จำนวน 5 ครัวเรือน หมู่ 5 จำนวน 3 ครัวเรือน หมู่ 9 จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ 6 จำนวน 3 ครัวเรือน หมู่ 1 จำนวน 1 ครัวเรือน ในวันที่ 3 มีนาคม 2565
[7 มี.ค. 2565] 12 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2055901 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft