Untitled Document

เทศบาลตำบลป่าซาง

Pa Sang Subdistrict Municipality

อ.แม่จัน จ.เชียงราย | www.pasangmaechan.com

มุ่งพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / 2566
 2. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 / 2566
 3. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 4 / 2566
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2566
 5. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566
 6. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5พ.ศ.2564
 7. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564
 8. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
 9. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564
 10. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 11. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564
 12. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 13. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 14. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 / 2566
 15. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 / 2566
 16. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 / 2566
 17. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566
 18. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เปลี่ยนแปลง 2) 2565
 19. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เพิ่มเติม 2) 2565
 20. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 21. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงาน
 1. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 2. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 3. - ประจำปี 2566
 4. - ประจำปี 2565
 5. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
 2. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
 2. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 3. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการปฏิบัติงาน ในการยืมทรัพย์สินของเทศบาล
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 3. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2565
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 2. - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 3. - การพัฒนาบุคลากร
 4. - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 5. - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - คำสั่ง
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง ใสสะอาด 2566 และของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 1. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 2. - กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
12.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 3. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
18.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 1. - ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 2. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลป่าซาง
19.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
20.งานกิจการงานสภาเทศบาล
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565
 1. - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
 1. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
 
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

โครงการสืบสานประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ วัดป่าซาง ต.ป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 12 รูป


โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 20 และ 27 กรกฎาคม 2566
[15 ก.ย. 2566] 10 รูป


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 12 รูป
 


โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24-28 เมษายน 2566
[15 ก.ย. 2566] 8 รูป


โครงการตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 ณ วัดป่าห้า ต.ป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 8 รูป


โครงการแข่งขันฟุตซอลประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22-28 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านสันคือ ม.12 ต.ป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 11 รูป
 


โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและสมรรถภาพด้านร่างกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 20 รูป


โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองและต้านยาเสพติด (ป่าซางเกม ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 10 รูป


โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง ประจำปี พ.ศ.2565
[14 ก.ย. 2566] 10 รูป
 


นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ “วัดพบโชคบำเพ็ญพรตแม่สลอง” โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) จากวัดห้วยปลากั้ง เป็นประธาน ณ วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี ต.ป่าซาง เตรียมพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมะแห่งใหม่ในเชียงราย วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
[14 ก.ย. 2566] 5 รูป


วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. . นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมกับ นางพรพรรณ์ ปันมูลศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา เจ้าหน้าที่ รพสต. และ อสม. ในพื้นที่ ร่วมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผู้อ้อม สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 11 ราย . เพื่อผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้เข้าถึงบริการสุขภาพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกันโดยมีระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวที่มีคุณภาพ
[11 ก.ย. 2566] 8 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง จัดโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2 - 3 เดือนกันยายน 2566 ----------------------------------------------------- เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 2 - 3 เดือนกันยายน 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าซาง เข้าร่วม ณ ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์ วิว รีสอร์ทเชียงราย การอบรมในวันที่ 2 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติ จากท่านท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายเจตณรงค์ อินกัน ได้บรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือหน้าที่ของรัฐ และบทบาทการบริหารงาน การทำงานท้องถิ่นยุคปัจจุบันและอนาคต ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและการอบรมในภาคบ่ายของวันที่ 2 กันยายน 2566 จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยทีมงาน PCG Training & Education การอบรมในวันที่ 3 กันยายน 2566 หลักวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองและระเบียบประชุมสภาท้องถิ่น การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดย นายสุกรรณ์ คำภู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
[4 ก.ย. 2566] 10 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง มอบหมายให้ นางศุภาพิชฐ์ กุลทรสุริวงค์ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งตำบล 15 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
[11 ก.ค. 2566] 0 รูป


นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี
[13 มิ.ย. 2566] 22 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลป่าซาง ลงพื้นที่ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านป่าห้า ม.6 (เก้าหลัง) โดยใช้เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่อง ULV ในวันที่ 23/26/30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
[7 มิ.ย. 2566] 10 รูป
 


โครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[2 มิ.ย. 2566] 7 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ พนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเก็บขยะอันตราย ในวันที่ 30 มกราคม 2566
[31 มกราคม 2566] 0 รูป


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลป่าซาง จัดประชุมทำแผนการเงินและแผนสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายโชคเอก พาณิชญากิจ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลป่าซาง เปิดการประชุมเรื่อง การจัดทำแผนการเงินประจำปีและแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2566 โดยมี กำนันตำบลป่าซาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-15 ประธานอสม.หมู่ที่ 1-15 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องงานสาธารณสุข ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-15 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง 2 แห่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลป่าซางและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมของระบบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (โปรแกรมใหม่) และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการเงินประจำปีและแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ สถานบริการหรือหน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและคัดเลือกปัญหาสุขภาพด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานในปี 2566 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
[17 พ.ย 2565] 0 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดอบรมผู้นำพร้อมเตรียมขยายผลสู่ทุกครัวเรือนในพื้นที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายชาญชัย ทัศสุ ปลัดอำเภอแม่จัน เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยมีนายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง เข้าร่วม ณ ศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยให้จังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการภารกิจในท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ในตำบลป่าซาง ตลอดจนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดปลายทาง และลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าซางทำถังขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกอีกด้วย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ให้ความสำคัญเรื่อง การส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ครัวเรือนละ 1 ราย ให้สมัครและลงรายมือชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนต่อไป
[17 พ.ย 2565] 0 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง จัดโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือจนท.รัฐ ประจำปี 2565 ----------------------------------- วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าซาง เข้าร่วม ณ อาคารศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพ เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูอุปถัมภ์วรการ เจ้าคณะอำเภอแม่จัน/เจ้าอาวาสวัดป่าซาง ร่วมบรรยาย เรื่อง
[12 ต.ค. 2565] 5 รูป


การแข่งขันกีฬาฟุตซอลประชาชนตำบลป่าซาง
[30 ส.ค. 2565] 10 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าซาง จัดโครงการความคุมโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้แก่ผู้นำหมู่บ้าน 08/07/2565
[19 ก.ค. 2565] 9 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 01 ก.ค. 65 บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
[1 ก.ค. 2565] 8 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 30 มิ.ย. 65 บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
[1 ก.ค. 2565] 10 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 29 มิ.ย. 65 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11
[29 มิ.ย. 2565] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 28 มิ.ย. 65 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
[28 มิ.ย. 2565] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมสนับสนุนชุมชน จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 27 มิ.ย. 65 บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 และ โซนหนองป่าตึง ม.6
[27 มิ.ย. 2565] 10 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2088229 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น