Untitled Document

เทศบาลตำบลป่าซาง

Pa Sang Subdistrict Municipality

อ.แม่จัน จ.เชียงราย | www.pasangmaechan.com

มุ่งพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
2.โครงสร้างการบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2567
 2. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2567
 3. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2567
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7 / 2566
 5. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 / 2566
 6. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 / 2566
 7. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
 8. - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 9. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / 2566
 10. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 / 2566
 11. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 4 / 2566
 12. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2566
 13. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566
 14. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 15. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 / 2566
 16. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 / 2566
 17. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 / 2566
 18. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566
 19. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เปลี่ยนแปลง 2) 2565
 20. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เพิ่มเติม 2) 2565
 21. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงาน
 1. - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 2. - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 3. - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 4. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 5. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 6. - ประจำปี 2566
 7. - ประจำปี 2565
 8. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 67 รอบ 6 เดือน
 2. - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
 3. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2566
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2565
 3. - ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
 2. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 3. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการใช้งาน Traffy Fondue
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน ในการยืมทรัพย์สินของเทศบาล
 3. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 4. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2565
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2565
8.การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)
 2. - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 3. - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 4. - การพัฒนาบุคลากร
 5. - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 6. - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
 2. - สิทธิประโยชน์การลาและตัวอย่างใบลา
 3. - การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี
 4. - การรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
 5. - คำสั่งปฏิบัติและรักษาราชการแทน ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุลคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2567
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการอบรมจริยธรรม 2566
ประกาศแต่งตั้งคณกรรมการปรึกษาทางจริยธรรม
ประกาศแนวปฏิบัติ DOs @ Don,Ts.doc
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง ใสสะอาด 2566 และของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 1. - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง 2567
 2. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
 3. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 4. - กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขอเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด-ปีงบ-2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตําบลป่าซาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตําบลป่าซาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 3. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตําบลป่าซาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน 2566
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
18.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 1. - ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 2. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลป่าซาง
19.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
20.งานกิจการงานสภาเทศบาล
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565
 1. - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
 1. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
21.เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 1. - คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
แบบสรุปเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลป่าซาง
22.รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1. - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23.ข้อมูลเงินสะสมของเทศบาลตำบลป่าซาง
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
 1. - ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2
 2. - ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
 
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

โครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 15 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย การดำเนินโครงการประชาคมท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้ (1) จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (3) รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบข้อซักถามประชาชน (4) สำนักปลัดเทศบาล ประชาสัมพันธ์การงดเผาและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) (5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ (6) กองช่าง ชี้แจงและให้ความรู้เรื่องการก่อสร้าง การควบคุมอาคาร และการขุดดินและถมดิน (7) งานนิติการ ชี้แจงโครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังทุจริต และประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชน (8)งานพัฒนาชุมชน ชี้แจงและตอบข้อซักถามเรื่องสวัสดิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (9) งานพัฒนารายได้ ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษีประจำปี
[20 มี.ค. 2567] 8 รูป


โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง : Pasang Smart Family วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
[30 มกราคม 2567] 20 รูป


โครงการตามรอยพ่อ วันที่ 11 มกราคม 2567 ณ วัดป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
[16 มกราคม 2567] 13 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง โดยกองการศึกษาดำเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดในสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง ทั้ง 2 แห่ง โดยจัดการแข่งขัน จำนวน 8 รายการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนชุมชนร่วมรับชมและมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียน อันเป็นการสร้างความสามัคคี เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาการความเป็นเลิศของเด็กในระดับสูงขึ้นไป
[26 ธ.ค. 2566] 23 รูป


การรับมอบประกาศนียบัตร โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[2 พ.ย 2566] 1 รูป


วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง พร้อมด้วยนายราวี ชัยมูลมั่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าซาง รองนายกเทศมนตรี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชนระดับประเทศ การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” โดยรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในงานรางวัลเพื่อคนไทยการศึกษาท้องถิ่น local education award 2023 มอบโดยนายพนมเทียน เส้งวัน ผู้อำนวยการสถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ณ โรงแรมบ้านไทยบูทีค กรุงเทพมหานคร อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป
[26 ก.ย. 2566] 7 รูป
 


โครงการสืบสานประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ วัดป่าซาง ต.ป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 50 รูป


โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 20 และ 27 กรกฎาคม 2566
[15 ก.ย. 2566] 10 รูป


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 12 รูป
 


โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24-28 เมษายน 2566
[15 ก.ย. 2566] 8 รูป


โครงการตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 ณ วัดป่าห้า ต.ป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 8 รูป


โครงการแข่งขันฟุตซอลประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22-28 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านสันคือ ม.12 ต.ป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 11 รูป
 


โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและสมรรถภาพด้านร่างกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 20 รูป


โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองและต้านยาเสพติด (ป่าซางเกม ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
[15 ก.ย. 2566] 10 รูป


โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง ประจำปี พ.ศ.2565
[14 ก.ย. 2566] 10 รูป
 


นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ “วัดพบโชคบำเพ็ญพรตแม่สลอง” โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) จากวัดห้วยปลากั้ง เป็นประธาน ณ วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี ต.ป่าซาง เตรียมพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมะแห่งใหม่ในเชียงราย วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
[14 ก.ย. 2566] 5 รูป


วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. . นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมกับ นางพรพรรณ์ ปันมูลศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา เจ้าหน้าที่ รพสต. และ อสม. ในพื้นที่ ร่วมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผู้อ้อม สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 11 ราย . เพื่อผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้เข้าถึงบริการสุขภาพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกันโดยมีระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวที่มีคุณภาพ
[11 ก.ย. 2566] 8 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง จัดโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2 - 3 เดือนกันยายน 2566 ----------------------------------------------------- เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 2 - 3 เดือนกันยายน 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าซาง เข้าร่วม ณ ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์ วิว รีสอร์ทเชียงราย การอบรมในวันที่ 2 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติ จากท่านท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายเจตณรงค์ อินกัน ได้บรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือหน้าที่ของรัฐ และบทบาทการบริหารงาน การทำงานท้องถิ่นยุคปัจจุบันและอนาคต ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและการอบรมในภาคบ่ายของวันที่ 2 กันยายน 2566 จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยทีมงาน PCG Training & Education การอบรมในวันที่ 3 กันยายน 2566 หลักวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองและระเบียบประชุมสภาท้องถิ่น การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดย นายสุกรรณ์ คำภู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
[4 ก.ย. 2566] 10 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง มอบหมายให้ นางศุภาพิชฐ์ กุลทรสุริวงค์ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งตำบล 15 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
[11 ก.ค. 2566] 0 รูป


นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี
[13 มิ.ย. 2566] 22 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลป่าซาง ลงพื้นที่ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านป่าห้า ม.6 (เก้าหลัง) โดยใช้เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่อง ULV ในวันที่ 23/26/30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
[7 มิ.ย. 2566] 10 รูป
 


โครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[2 มิ.ย. 2566] 7 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ พนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเก็บขยะอันตราย ในวันที่ 30 มกราคม 2566
[31 มกราคม 2566] 0 รูป


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลป่าซาง จัดประชุมทำแผนการเงินและแผนสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายโชคเอก พาณิชญากิจ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลป่าซาง เปิดการประชุมเรื่อง การจัดทำแผนการเงินประจำปีและแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2566 โดยมี กำนันตำบลป่าซาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-15 ประธานอสม.หมู่ที่ 1-15 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องงานสาธารณสุข ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-15 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง 2 แห่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลป่าซางและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมของระบบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (โปรแกรมใหม่) และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการเงินประจำปีและแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ สถานบริการหรือหน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและคัดเลือกปัญหาสุขภาพด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานในปี 2566 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
[17 พ.ย 2565] 0 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซาง เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดอบรมผู้นำพร้อมเตรียมขยายผลสู่ทุกครัวเรือนในพื้นที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายชาญชัย ทัศสุ ปลัดอำเภอแม่จัน เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยมีนายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง เข้าร่วม ณ ศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยให้จังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการภารกิจในท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ในตำบลป่าซาง ตลอดจนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดปลายทาง และลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าซางทำถังขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกอีกด้วย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ให้ความสำคัญเรื่อง การส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ครัวเรือนละ 1 ราย ให้สมัครและลงรายมือชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนต่อไป
[17 พ.ย 2565] 0 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง จัดโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือจนท.รัฐ ประจำปี 2565 ----------------------------------- วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าซาง เข้าร่วม ณ อาคารศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพ เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูอุปถัมภ์วรการ เจ้าคณะอำเภอแม่จัน/เจ้าอาวาสวัดป่าซาง ร่วมบรรยาย เรื่อง
[12 ต.ค. 2565] 5 รูป


การแข่งขันกีฬาฟุตซอลประชาชนตำบลป่าซาง
[30 ส.ค. 2565] 10 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2127078 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น