Untitled Document

เทศบาลตำบลป่าซาง

Pa Sang Subdistrict Municipality

อ.แม่จัน จ.เชียงราย | www.pasangmaechan.com

มุ่งพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
2.โครงสร้างการบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2567
 2. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2567
 3. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2567
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7 / 2566
 5. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 / 2566
 6. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 / 2566
 7. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
 8. - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 9. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / 2566
 10. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 / 2566
 11. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 4 / 2566
 12. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2566
 13. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566
 14. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 15. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 / 2566
 16. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 / 2566
 17. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 / 2566
 18. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566
 19. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เปลี่ยนแปลง 2) 2565
 20. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เพิ่มเติม 2) 2565
 21. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงาน
 1. - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 2. - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 3. - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 4. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 5. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 6. - ประจำปี 2566
 7. - ประจำปี 2565
 8. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 67 รอบ 6 เดือน
 2. - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
 3. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2566
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2565
 3. - ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
 2. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 3. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการใช้งาน Traffy Fondue
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน ในการยืมทรัพย์สินของเทศบาล
 3. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 4. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2565
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2565
8.การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)
 2. - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 3. - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 4. - การพัฒนาบุคลากร
 5. - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 6. - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
 2. - สิทธิประโยชน์การลาและตัวอย่างใบลา
 3. - การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี
 4. - การรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
 5. - คำสั่งปฏิบัติและรักษาราชการแทน ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุลคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2567
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการอบรมจริยธรรม 2566
ประกาศแต่งตั้งคณกรรมการปรึกษาทางจริยธรรม
ประกาศแนวปฏิบัติ DOs @ Don,Ts.doc
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง ใสสะอาด 2566 และของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 1. - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง 2567
 2. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
 3. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 4. - กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขอเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด-ปีงบ-2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตําบลป่าซาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตําบลป่าซาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 3. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตําบลป่าซาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน 2566
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
18.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 1. - ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 2. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลป่าซาง
19.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
20.งานกิจการงานสภาเทศบาล
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565
 1. - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
 1. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
21.เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 1. - คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
แบบสรุปเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลป่าซาง
22.รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1. - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23.ข้อมูลเงินสะสมของเทศบาลตำบลป่าซาง
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
 1. - ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2
 2. - ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
 
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2566
  รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567
  ประกาศผลสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 (สขร.1)
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ประกาศผลสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (สขร.1)
  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อมราวกันตก บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อมราวกันตก บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 (ระหว่างวันที่ 16-20 กพ.2567)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ประกาศผลสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มาราคม พ.ศ.2567 (สขร.1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมหลังคาด้านหลังอาคารห้องเก็บพัสดุกลาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 2181 เชียงราย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโถปัสสาวะและระบบห้องน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนหินคลุก ตามรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุข)
  รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567
  ประกาศผลสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 (สขร.1)
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567
  ประกาศประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ร่างประกาศประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (วันที่ 19-21 ธ.ค.66)
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566
  ร่างประกาศประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 (สขร.1)
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าซาง
  ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 (สขร.1)
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองใหม่ พร้อมราวกันตก บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงวันที่ 9 ตค.66)
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566
  รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 (สขร.1)
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย (ลงวันที่ 26 กย.66)
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองใหม่ พร้อมราวกันตก บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 25 - 27 กย.66)
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 15 กันยายน 2566
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย (วันที่ 18 - 20 กย.66)
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 (สขร.1)
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2566)
  ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  การกำหนดราคาขายขั้นต่ำก่อนการขายและการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ/ผู้ซื้อ สำหรับการจำหน่ายวัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 (ขสร.1)
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

 

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2127059 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น