Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 2. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 3. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
 1. - ประจำปี 2565
 2. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2564
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2563
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2564
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - หลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงาน
 2. - หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร
 3. - หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร, การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและและการให้คุณให้โทษแล้วสร้างขวัญกำลังใจ
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - คำสั่ง
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 61-64
16.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองย่าเล็ก
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านร่องคี หมู่ที่ 1
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน บริเวณฌาปนสถาน (บ้านสันคือ-ป่าห้า) บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านร่องคี หมู่ที่ 1
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด เริ่มจากบ้านนางบัวเครือคำเงิน ถึงบ้านนายสนั่น ใจฝั้น บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุปถัมภ์ร่วมใจ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล.บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซ.1 บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านร่องคีั ม1
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ป่ากล้วย) บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6 บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 4
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองย่าเล็ก ม.10
  ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศเชิญชวน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนและป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง บริเวณซอย 3 บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่ 14
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน หมู่ที่ 5
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งฯ หมู่ที่ 1
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ม.13
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซอย 3 หมู่ที่ 14
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองย่าเล็ก โดยก่อสร้างถนนลาดยาง งานปรับพื้นที่ลาดเอียง งานก่อสร้างศาลากลางน้ำ งานก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยม เทศบาลตำบลป่าซาง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 9
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 9
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิเชียร อุปทา หมู่ที่ 11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 เชื่อมซอย 5 บ้านหนองอ้อ หมู่ 11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าวัด บ้านหนองอ้อ ม.11
  ร่าง TOR รถยนต์ฯ จำนวน 1 คัน
  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ป่ากล้วย) บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 7 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 4 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเตาเผาขยะ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน และศาลาพ่อบ้าน หมู่ที่ 8
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าวัด บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 เชื่อมซอย 5 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6 บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิเชียร อุปทา บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการซ่อมแซมอาคารเมรุ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง)

 

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2055999 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft