Untitled Document

เทศบาลตำบลป่าซาง

Pa Sang Subdistrict Municipality

อ.แม่จัน จ.เชียงราย | www.pasangmaechan.com

มุ่งพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 / 2566
 2. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 / 2566
 3. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 / 2566
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566
 5. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เปลี่ยนแปลง 2) 2565
 6. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เพิ่มเติม 2) 2565
 7. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 8. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 9. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 10. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 11. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงาน
 1. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 2. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 3. - ประจำปี 2566
 4. - ประจำปี 2565
 5. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
 2. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2564
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการปฏิบัติงาน ในการยืมทรัพย์สินของเทศบาล
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 3. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2564
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 2. - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 3. - การพัฒนาบุคลากร
 4. - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 5. - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - คำสั่ง
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง ใสสะอาด 2566 และของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 1. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 2. - กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
12.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 3. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
18.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 1. - ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 2. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลป่าซาง
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
19.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

โครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[2 มิ.ย. 2566]

เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ พนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเก็บขยะอันตราย ในวันที่ 30 มกราคม 2566
[31 มกราคม 2566]

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลป่าซาง จัดประชุมทำแผนการเงินและแผนสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายโชคเอก พาณิชญากิจ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลป่าซาง เปิดการประชุมเรื่อง การจัดทำแผนการเงินประจำปีและแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2566 โดยมี กำนันตำบลป่าซาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-15 ประธานอสม.หมู่ที่ 1-15 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องงานสาธารณสุข ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-15 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง 2 แห่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลป่าซางและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมของระบบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (โปรแกรมใหม่) และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการเงินประจำปีและแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ สถานบริการหรือหน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและคัดเลือกปัญหาสุขภาพด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานในปี 2566 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
[17 พ.ย 2565]

เทศบาลตำบลป่าซาง เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดอบรมผู้นำพร้อมเตรียมขยายผลสู่ทุกครัวเรือนในพื้นที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายชาญชัย ทัศสุ ปลัดอำเภอแม่จัน เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยมีนายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง เข้าร่วม ณ ศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยให้จังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการภารกิจในท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ในตำบลป่าซาง ตลอดจนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดปลายทาง และลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าซางทำถังขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกอีกด้วย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ให้ความสำคัญเรื่อง การส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ครัวเรือนละ 1 ราย ให้สมัครและลงรายมือชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนต่อไป
[17 พ.ย 2565]

เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ พนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเก็บขยะอันตราย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565
[12 ต.ค. 2565]

ครบแล้ว !!! 4 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลประชาชนตำบลป่าซาง พร้อมเปิดโปรแกรมรอบตัดเชือกในวันเสาร์ ที่ 3 ก.ย. นี้ ---------------------------- >>> ผลการฟุตซอลประชาชนตำบลป่าซาง วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 1) บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 ชนะ บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 ด้วยสกอร์ 1-0 ประตู 2) บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 ชนะ บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 ด้วยสกอร์ 4-3 ประตู 3) บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 ชนะ บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 ด้วยสกอร์ 1-0 ประตู 4) บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 ชนะ บ้านแม่สลอง หมู่ 14 ด้วยการเตะลูกโทษ 3-2 ประตู >>> สรุป 4 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ และลุ้นชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลประชาชนตำบลป่าซาง 🗓 ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 ตามโปรแกรม ดังนี้ ▶️ เวลา 9.30 น. บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 พบกับ บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 ▶️ เวลา 10.30 น. บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 พบกับ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 ▶️ เวลา 14.30 น. รอบชิงที่ 3 ▶️ เวลา 15.30 น. รอบชิงชนะเลิศ *** หมายเหตุ : เวลา 13.00 น. ชมการแข่งขันฟุตซอลรอบกระชับมิตรระหว่าง ท้องที่และท้องถิ่น 🏆 ทีมใดจะคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลประชาชนตำบลป่าซาง 🏅 🥅🥎 มาร่วมเชียร์ชิดขอบสนาม ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง ✅
[30 ส.ค. 2565]


  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔  [1 มิ.ย. 2566]
  การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราฃกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการขออนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง (ฉบับที่...) พ.ศ. .....  [26 พ.ค. 2566]
  ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566  [25 เม.ย. 2566]
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566  [12 เม.ย. 2566]
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาร 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72  [21 เม.ย. 2566]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน เพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565  [4 เม.ย. 2566]
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ลดภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบบที่ 3)  [27 มี.ค. 2566]
  การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  [20 มี.ค. 2566]
  ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....  [8 มี.ค. 2566]
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องประกาศการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ 2566  [7 มี.ค. 2566]
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566  [2 มี.ค. 2566]
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [27 ก.พ. 2566]
  ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่  [27 ก.พ. 2566]
  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จัดกิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  [16 ก.พ. 2566]
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565  [10 ต.ค. 2565]
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ] 
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ลงวันที่ 12พฤษภาคม 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ] 
 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ] 
 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง วันที่ 25 เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ] 
 ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 (ขสร.1) [ 3 พ.ค. 2566 ] 
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2566 ] 
 ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 (ขสร.1) [ 3 เม.ย. 2566 ] 
 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ลดภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบบที่ 3) [ 25 มี.ค. 2566 ] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ] 
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มกราคม 2566 ] 
 ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 (ขสร.1) [ 5 มกราคม 2566 ] 
 ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ขสร.1) [ 2 ธ.ค. 2565 ] 
 ประกาศผลสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 (ขสร.1) [ 10 ก.พ. 2566 ] 
 ประกาศสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (ขสร.1) [ 10 มี.ค. 2566 ] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ] 
 


 

facebook ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝาซาง
Untitled Document
 


นายโชคเอก พาณิชญากิจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง


นางสิริพร ขะขอม
รองนายกเทศมนตรี


นายพิชิต ผัดเป้า
รองนายกเทศมนตรี


นายธรรมวัตร ใจพรม
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำรัส คำหล้าทราย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท่านอยากให้เทศบาลตำบลป่าซางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมด้านกีฬา
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลป่าซาง

ดูผลโหวต

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
��?���?��?��?�?���
 
��?���?��?��?�?���
 
รวมลิงค์ อบต. /ทต. เชียงราย
 
เว็บไซต์ จ.เชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  สนง.พระพุทธศาสนา
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
?����?�?� GIS Map ��?���
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ?๏ฟฝ :: ๏ฟฝ๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ  
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2077666 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น