Untitled Document

เทศบาลตำบลป่าซาง

Pa Sang Subdistrict Municipality

อ.แม่จัน จ.เชียงราย | www.pasangmaechan.com

มุ่งพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
2.โครงสร้างการบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2567
 2. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2567
 3. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7 / 2566
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 / 2566
 5. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 / 2566
 6. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
 7. - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 8. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / 2566
 9. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 / 2566
 10. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 4 / 2566
 11. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2566
 12. - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566
 13. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 14. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 / 2566
 15. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 / 2566
 16. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 / 2566
 17. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566
 18. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เปลี่ยนแปลง 2) 2565
 19. - แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 (เพิ่มเติม 2) 2565
 20. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงาน
 1. - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 2. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 3. - ประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 4. - ประจำปี 2566
 5. - ประจำปี 2565
 6. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 66 รอบ 6 เดือน
 2. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2566
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2565
 3. - ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
 2. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 3. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการปฏิบัติงาน ในการยืมทรัพย์สินของเทศบาล
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 3. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2565
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2565
8.การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)
 2. - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 3. - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 4. - การพัฒนาบุคลากร
 5. - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 6. - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
 2. - คำสั่ง
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง ใสสะอาด 2566 และของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 1. - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลป่าซาง 2567
 2. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
 3. - แบบสรุปรายงานนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 4. - กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขอเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 3. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน 2566
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
18.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 1. - ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 2. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลป่าซาง
19.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
20.งานกิจการงานสภาเทศบาล
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565
 1. - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
 1. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 2. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 3. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 4. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 6. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ
 1. - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
21.เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 1. - คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
แบบสรุปเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลป่าซาง
22.รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1. - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง : Pasang Smart Family วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์หัตถกรรมและฝึกวิชาชีพตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
[30 มกราคม 2567]

โครงการตามรอยพ่อ วันที่ 11 มกราคม 2567 ณ วัดป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
[16 มกราคม 2567]

เทศบาลตำบลป่าซาง โดยกองการศึกษาดำเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดในสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง ทั้ง 2 แห่ง โดยจัดการแข่งขัน จำนวน 8 รายการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนชุมชนร่วมรับชมและมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียน อันเป็นการสร้างความสามัคคี เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาการความเป็นเลิศของเด็กในระดับสูงขึ้นไป
[26 ธ.ค. 2566]

การรับมอบประกาศนียบัตร โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[2 พ.ย 2566]

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าซาง นำโดย นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง พร้อมด้วยนายราวี ชัยมูลมั่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าซาง รองนายกเทศมนตรี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชนระดับประเทศ การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” โดยรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในงานรางวัลเพื่อคนไทยการศึกษาท้องถิ่น local education award 2023 มอบโดยนายพนมเทียน เส้งวัน ผู้อำนวยการสถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ณ โรงแรมบ้านไทยบูทีค กรุงเทพมหานคร อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป
[26 ก.ย. 2566]

โครงการสืบสานประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ วัดป่าซาง ต.ป่าซาง
[15 ก.ย. 2566]


  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ เทศบาลตำบลป่าซางร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  [20 ก.พ. 2567]
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.1-ประจำปี-พ.ศ.2567  [12 ก.พ. 2567]
  ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน (RE-X-RAY) เทศบาลตำบลป่าซาง วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าซาง   [8 ก.พ. 2567]
  เทศบาลตำบลป่าซาง รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง ทั้ง 2 แห่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฎตามประกาศซึ่งแน  [5 ก.พ. 2567]
  รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ-ภาษีป้าย-ค่าธรรมเนียมสาธารณสุข-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566  [29 มกราคม 2567]
  ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลป่าซาง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมปรพจำเทศบาลตำบลป่าซาง  [29 มกราคม 2567]
  ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลป่าซาง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมปรพจำเทศบาลตำบลป่าซาง  [26 มกราคม 2567]
  เทศบาลตำบลป่าซางกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาป่าซางเกมส์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองและต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567  [25 มกราคม 2567]
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส(ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  [16 มกราคม 2567]
  ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2567)  [3 มกราคม 2567]
  ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  [6 ธ.ค. 2566]
  ประกาศ เรื่อง แจ้งเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบเสนอรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [6 ธ.ค. 2566]
  ร่วมโหวตคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี ที่ท่านชื่นชอบ จาก 20 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ระดับประเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง สังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง  [4 ธ.ค. 2566]
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  [1 ธ.ค. 2566]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ...  [1 ธ.ค. 2566]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อมราวกันตก บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2567 ] 
 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อมราวกันตก บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 (ระหว่างวันที่ 16-20 กพ.2567) [ 15 ก.พ. 2567 ] 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ก.พ. 2567 ] 
 ประกาศผลสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มาราคม พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 6 ก.พ. 2567 ] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมหลังคาด้านหลังอาคารห้องเก็บพัสดุกลาง [ 25 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 15 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 2181 เชียงราย [ 19 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโถปัสสาวะและระบบห้องน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข [ 19 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนหินคลุก ตามรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุข) [ 19 มกราคม 2567 ] 
 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศผลสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 (สขร.1) [ 4 มกราคม 2567 ] 
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 26 ธ.ค. 2566 ] 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ] 
 ร่างประกาศประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (วันที่ 19-21 ธ.ค.66) [ 19 ธ.ค. 2566 ] 
 


 

facebook ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝาซาง
Untitled Document
 


นายโชคเอก พาณิชญากิจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง


นางสิริพร ขะขอม
รองนายกเทศมนตรี


นายพิชิต ผัดเป้า
รองนายกเทศมนตรี


นายธรรมวัตร ใจพรม
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำรัส คำหล้าทราย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท่านอยากให้เทศบาลตำบลป่าซางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมด้านกีฬา
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลป่าซาง

ดูผลโหวต

 
 
 
 
 
 
��?���?��?��?�?���
 
��?���?��?��?�?���
 
รวมลิงค์ อบต. /ทต. เชียงราย
 
เว็บไซต์ จ.เชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  สนง.พระพุทธศาสนา
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
?����?�?� GIS Map ��?���
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ?๏ฟฝ :: ๏ฟฝ๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ  
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2113849 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น