Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 2. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 3. - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 4. - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
 1. - ประจำปี 2565
 2. - ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 1. - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. - ประจำปีงบประมาณ 2564
 2. - ประจำปีงบประมาณ 2563
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
6.การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานเบี้ยยังชีพฯ
 2. - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์
การปฏิบัติงานกระบวนการรับหนังสือภายนอก
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(กองสาธารณสุขฯ) ปี 2564
คู่มือประชาชน
 1. - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
 2. - คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. - คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร
 4. - คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน
 5. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 7. - คู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 8. - คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 9. - คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 10. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 11. - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 12. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด
 13. - คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. - แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. - รายงานผลฯ มี.ค.65
 2. - รายงานผลฯ ก.พ.65
 3. - รายงานผลฯ ม.ค.65
 4. - รายงานผลฯ ธ.ค.64
 5. - รายงานผลฯ พ.ย.64
 6. - รายงานผลฯ ต.ค.64
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลนโยบายบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. - หลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงาน
 2. - หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร
 3. - หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร, การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและและการให้คุณให้โทษแล้วสร้างขวัญกำลังใจ
แผนการพัฒนาบุคลากร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 1. - คำสั่ง
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 2. - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
15.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 61-64
16.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
17.มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
สรุปการประหยัดพลังงานปี 2562-2564
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
 
คำขวัญเทศบาลตำบลป่าซาง
ป่าซางแดนวัฒนธรรม เย็นฉ่ำสายน้ำเปิน เพลินตาผ้าทอ ชูช่อดอกไม้งาม เขตคามคนยอง อาข่า ล้ำค่าป่าชุมชน
 
 
สภาพทั่วไป
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544
 
ที่ตั้ง
สำงานเทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอแม่จัน ไปตาม ถนนพหลโยธิน - แม่สาย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลศรีค้ำ อ.แม่จัน
ทิศใต้ ติดเขต ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสันทราย ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
 
เนื้อที่ / เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลป่าซาง มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 42 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ราบ 8 หมู่บ้าน พื้นที่บนภูเขา 7 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านร่องดี
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 3 บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 4 บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 5 บ้านปางปูเลย
หมู่ที่ 6 บ้านป่าห้า
หมู่ที่ 7 บ้านแม่คี
หมู่ที่ 8 บ้านศรียางมูล
หมู่ที่ 9 บ้านแม่คี
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 12 บ้านสันคือ
หมู่ที่ 13 บ้านป่าดู่
หมู่ที่ 14 บ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 15 บ้านป่าเมี้ยง
 
ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลป่าซาง เป็นที่ราบ และเป็นภูเขาบางหมู่บ้าน ในที่ราบ 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 3, 6,7, 8, 9, 11, 12 และจำนวนหมู่บ้านที่อยู่บนที่สูงหรือภูเขามี 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 4, 5, 10, 13, 14 และหมู่ที่ 15

 

 
จำนวนประชากร
ตรวจสอบ ณ เดือน สิงหาคม 2564 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
จำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ
ชาย 5,471 คน
หญิง 6,127 คน
รวม 11,598 คน

แยกตามสถานภาพการอยู่อาศัย (เฉพาะสัญญาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
จำนวนผู้อาศัย 7,432
จำนวนเจ้าบ้าน 2,531
จำนวนหัวหน้าครอบครัว 6
จำนวนหลังคา 5,586
 
การศึกษา
 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)
2.โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
3.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
4.โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
5.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
1.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
 
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชทาน บ้านป้าห้า
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คี-หนองอ้อ
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดู่
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี่ยง-ปางปูเลย
 
การสาธารณสุข
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทาน ตั้งอยู่บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลป่าซาง
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2050442 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft